Featured Taome

Os rydych chi’n naill ai’n dod allan o’r chweched dosbarth neu wedi newid eich meddwl, mae penderfynu ar eich gyrfa yn ymddangos i fod yn benderfyniad brawychus i’w wneud. Ar ôl gorffen fy astudiaethau chweched, dechreuais brentisiaeth fusnes a chadarnhaodd roedd gen i ddiddordeb i weithio yn y byd addysg.

I’r rhai ohonoch sy’n ansicr gyda beth hoffech chi wneud yn y dyfodol, ni allaf bwysleisio digon pa mor werthfawr yw cael profiadau blaenorol yn y maes rydych yn ystyried ymuno. Fel siaradwr Cymraeg, roeddwn i’n ddigon  ffodus i ddod o hyd i swydd yn syth mewn addysg gydag asiantaeth.  Cadarnhaodd yr amser a dreuliais yn yr ysgolion, fy mhenderfyniad i fod  yn athrawes.

Roeddwn yn nerfus i ddechrau ynglŷn â mynd ar leoliad ysgol, ond dwi wedi dod yn gyffyrddus yn gyflym yn yr ystafell ddosbarth.

Dydy’r cwrs ddim yn gwastraffu unrhyw amser wrth eich paratoi ar gyfer bywyd fel athro/athrawes gynradd. Ar ddiwedd y tymor cyntaf, rydyn ni’n cael y cyfle i gwblhau 15 diwrnod o ymarfer clinigol mewn ysgol gynradd. Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd bartneriaethau gydag amrywiaeth o ysgolion, o Gasnewydd yr holl ffordd tuag at Blaenau Gwent, gan ddileu unrhyw gyfyngiadau o ran lleoliad eich ymarfer clinigol. Pwrpas y 15 diwrnod hyn yw rhoi mewnwelediad manwl i chi o fywyd yr ysgol. Rhoddir tasgau i chi eu cyflawni a fydd yn cyfoethogi’ch profiad a’ch gwybodaeth.

Rydym yn astudio trwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Mae’r seminarau wedi bod yn amhrisiadwy ac yn helpu i’ch paratoi ar gyfer eich profiadau ystafell ddosbarth.

Ond dyma’ch amser chi i’w wneud cymaint ag yr ydych eisiau gwneud.  Fel myfyrwyr ni ellir disgwyl i ni gael yr holl adnoddau angenrheidiol sydd eu hangen ar gyfer y tasgau, felly mae’r brifysgol wedi rhoi mynediad i sachau llyfrau a straeon plant, yn Saesneg ac yn Gymraeg, ac i offer arall. Disgwylir i chi hefyd wneud arsylwadau ar ddatblygiad plant, er mwyn gallu cwblhau un o’ch aseiniadau. 

O’r dechrau, rydw i wedi bod yn awyddus i gwblhau fy lleoliad mewn ysgol Gymraeg. Mae’r gymuned Gymreig, er ei bod yn ehangu, yn fach ac mae  hyn yn rhoi awyrgylch gyfeillgar a chroesawgar. O fy mhrofiad i mae athrawon yn awyddus i gefnogi a chynghori mewn unrhyw ffordd bosibl.

Yn ystod fy lleoliad, gwnes i fachu ar y cyfle i weithio gyda grwpiau bach a defnyddiais fy sgiliau Sbaeneg i gynnal gwersi Sbaeneg ar gyfer y ddau dosbarth yn mlwyddyn 6. Rhoddodd fy mentor y rhyddid i fi arbrofi a gwahanol strategaethau addysgu ond yna i ddarparu cefnogaeth ac adborth pan oedd angen. Y peth pwysicaf y gallaf ei ddweud wrthoch chi fel athro o dan hyfforddiant yw nad ydych chi byth ar bein eich hun. Mae cymorth ar gael i chi, naill ai ar leoliad neu yn y brifysgol.