Shwmae, fy enw i yw Sara Patterson, ac rwy’n fyfyrwraig ail flwyddyn sy’n astudio gradd BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Heb os, roedd cael cynnig i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg wedi fy helpu i ddewis pa brifysgol i fynychu, a dwi mor falch fy mod wedi dewis i astudio yma dros brifysgolion eraill yn Lloegr.

Ysgoloriaeth Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn ogystal â gallu astudio yn fy mamiaith, budd arall o astudio drwy’r Gymraeg yw’r siawns i dderbyn ysgoloriaeth o £500, £1,000 neu £5,000 y flwyddyn, wedi eu hariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn dilyn gwneud cais yn ystod fy mlwyddyn ddiwethaf yn ysgol uwchradd, roeddwn yn ffodus iawn o dderbyn y Brif Ysgoloriaeth, sef £1,000 y flwyddyn am astudio 66% o fy nghwrs drwy’r Gymraeg.
Mae’r arian yma wedi bod o gymorth mawr, rhwng costau byw, talu rhent, mwynhau, nosweithiau mas, mynd ar wyliau – pob math o perks! 

Ar yr ochr fwy academaidd, er mwyn derbyn yr arian, mae’n rhaid dilyn cwrs Tystysgrif Sgiliau Iaith. Mae hyn yn cynnwys asesiad llafar ac arholiad ar-lein – gyda’r budd o wella’ch sgiliau iaith. Elfen hanfodol os ydych am ddysgu yn y dyfodol.

Erbyn hyn rwyf wedi derbyn y Dystysgrif, ac rwy’n falch nes i hyn yn fy mlwyddyn gyntaf. Dwi’n argymell i chi gyd neud hyn, gan fod llai o bwysedd gwaith gennych yn eich glas-flwyddyn.

Patagonia

Eleni, bydd yr arian yn mynd at wyliau ychydig yn fwy academaidd ‘na llynedd. Rydw i’n ffodus iawn o gael fy newis i fynd i Batagonia ym mis Awst/Medi, gyda 3 myfyriwr arall – Dafydd, Guto a Gwion.

Pob lwc i’r bois i fod yn styc da fi am dair wythnos! Byddwn yn mynd allan i’r Wladfa er mwyn hyfforddi chwaraeon mewn ysgolion cynradd a chymunedau, yn ogystal â theithio o gwmpas yr ardal yn profi’r gwahanol gymdeithasau.

Mae’r daith yn gysylltiedig gyda’n hastudiaethau, gan ein bod ni wedi dysgu am ddulliau gwahanol o hyfforddi, a beth i wneud gyda gwahanol oedrannau, felly rydym yn rhoi ‘theori mewn i bractis’. Rydym yn ffodus iawn o dderbyn grant gan y Brifysgol er mwyn helpu gyda’r costau, er hyn mae gennym lawer fwy o arian i godi – felly fydd unrhyw beth sbâr sydd gennych yn werthfawrogol iawn!!

Bywyd yn y Brifysgol

Fel soniais i, dwi’n astudio gradd AChAG, ac yn mwynhau pob elfen o’r cwrs. Rydym fel teulu bach, gydag ond 13 myfyriwr ar y cwrs. Rydym yn cymdeithasu’n aml gyda’n cyd-fyfyrwyr o’r flwyddyn yn llai a hŷn, ac yn ddiweddar gaethom ni ein Cinio AChAG cyntaf – mae’n braf bod yn AChAGwr!

Cinio Nadolig AChAG!

Dwi’n chwarae hoci i dîm y Brifysgol, ac i glwb Met Caerdydd ar benwythnosau. Mae fy wythnos arferol yn llawn ymarferion, gan gynnwys 2 sesiwn hoci, 2 sesiwn S&C (Strength and Conditioning) a 2 gêm yr wythnos – heb sôn am y darlithoedd, gweithio i’r Urdd a nosweithiau mas!

Mae’n grêt i fod yn rhan o dîm hoci Met Caerdydd

Tips!

  1. Yn eich blwyddyn gyntaf, gwnewch y fwyaf o fynd mas, bydd llawer fwy o waith da chi neud yn eich ail a’ch trydedd flwyddyn.
  2. Peidiwch fod yn or-ddibynnol ar frecwast K1, it goes downhill yn yr ail flwyddyn pan chi gorfod cwcan i’ch hunan
  3. Chwiliwch am gyfleoedd i deithio- nid yn unig drwy’r Adran Gymraeg.
  4. Byddwch yn falch dros iaith, mae’r Saeson deep down yn genfigennus o’ch gallu i siarad dwy iaith.
  5. Cydbwysedd- mynychwch ddarlithoedd, gweithiwch, yfwch, cymdeithaswch a joiwch!

Am ddarllen mwy o flogiau yn Gymraeg? Darllenwch ein blogiau Cymraeg yma