Ben Griffiths

Datblygais fethiant yr arennau yn bythefnos oed gan fyw gydag un aren am dair blynedd ar ddeg nes i mi gael trawsblaniad gan fy mam.

Yn awr, 8 mlynedd yn ddiweddarach, rwyf wedi llwyddo i wneud llawer o bethau rwy’n falch ohonynt – rwyf wedi gorffen fy TGAU a Safon Uwch, a hyd yn oed wedi chwarae pêl-droed ar gyfer Tîm Pêl-droed Trawsblaniad Cymru. Eleni rwyf hefyd wedi cwblhau fy ngradd BA (Anrh) mewn Cyfathrebu Graffig ym Met Caerdydd.

Roeddwn i eisiau astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ers i mi ymweld am y tro cyntaf ar ddiwrnod agored, er i mi ystyried astudio Dylunio Cynnyrch i ddechrau yn hytrach na Chyfathrebu Graffig. Rwyf wedi mwynhau bob munud ar y cwrs, ac rwy’n teimlo fy mod wedi fy nysgu y tu allan i’r diwydiant ar y ffordd.

Ers blynyddoedd lawer mae fy nheulu a minnau wedi cael cefnogaeth gan Aren Cymru, elusen yng Nghaerdydd sy’n gweithio i newid bywydau cleifion â chlefydau arennau. Oherwydd hyn, rwyf wedi eu defnyddio’n aml fel enghraifft o gleient mewn prosiectau dylunio ar gyfer fy nghwrs. 

Flwyddyn yn ôl, cefais y cyfle i dreulio rhywfaint o amser fel Cyfathrebwr Graffig mewnol yn yr elusen. Arweiniodd fy lleoliad gwaith at swydd, ac ochr yn ochr â’m hastudiaethau blwyddyn olaf rwyf wedi bod yn gweithio yno unwaith yr wythnos – sydd wedi fy nghadw ar fy nhraed!

Cynigiodd fy mhrosiect mawr olaf gyda Met Caerdydd gyfle arall i mi weithio gydag Aren Cymru. Fe wnes i greu rhaglen drosglwyddo i bobl ifanc i helpu cleifion arennau ifanc wrth iddynt symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion. Gall fod yn broses frawychus, ac mae’n bwysig bod y gefnogaeth yno’n gynnar i helpu i wneud y broses redeg yn esmwyth i’r cleifion.

Mae peth o’m gwaith prosiect terfynol yn cael ei arddangos yn Sioe Haf CSAD

Fe wnes i greu’r rhaglen The Buds i weithredu fel canllaw neu ‘gyfaill’ ar gyfer y claf sy’n eu cefnogi trwy gymryd cyfrifoldeb am bethau fel meddyginiaeth a diet. Mae hefyd yn cynnig ffordd o gyfathrebu â chleifion eraill yn yr un sefyllfa.

Cynlluniais y rhaglen ochr yn ochr â’r Clinig Arennol yn Ysbyty Athrofaol Cymru a chefais lawer o gefnogaeth gan Elusen Aren Cymru. Gwelais y prosiect fel cyfle i roi rhywbeth yn ôl yn gyfnewid am sut maen nhw wedi fy helpu, a byddwn wrth fy modd yn gweithio ar eraill fel fi yn y dyfodol.

Ers i mi gyflwyno’r prosiect, rhoddodd Llywodraeth Cymru gyllid i’r rhaglen The Buds yn Welsh Health Hack 2019 – digwyddiad sy’n edrych ar sut y gall atebion technoleg a digidol helpu gyda phroblemau clinigol yn y gwasanaeth iechyd.

Rwyf wedi gweithio ar lawer o brosiectau gydag Aren Cymru, fel digwyddiadau codi arian a seremonïau gwobrwyo. Yn ddiweddar rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar eu rhan ar 10k Caerdydd, y mae Met Caerdydd yn ei noddi yn 2019. Y llynedd, rhedais fy 10k cyntaf, ac eleni byddaf yn ei wneud eto i gefnogi’r elusen wych hon.

Gyda fy nghariad Lluan Evans yn ras 10k Aren Cymru flwyddyn diwethaf

Byddaf hefyd yn rhedeg ar ran Met Caerdydd fel myfyriwr graddedig. Dyma fy ffordd i ddweud diolch am sut mae fy nghwrs Cyfathrebu Graffig wedi fy helpu i ddechrau’r bennod nesaf yn fy mywyd.