Helo! Fy enw i ydy Naomi Davies ac astudiais y cwrs israddedig Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Derbyniais ysgoloriaeth lawn dros 3 mlynedd er mwyn astudio oleuaf 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Graddiais gyda gradd 1af o fy nghwrs yn 2015.

Roedd y dewis a gallu i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brif ysgol yn fy nghysuro ac yn gam naturiol er mwyn parhau ar fy nhaith academaidd oedd wedi deillio o addysg gynradd ac uwchradd Gymraeg.

Cefais fy magu gan deulu di-gymraeg o ardal fach, weddol ddifreintiedig yng Nghwm Rhymni. Er hyn teimlais yn fwy hyderus yn academaidd i ddysgu ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg ac felly roedd y ddarpariaeth o fwyafrif o’r cwrs Chwaraeon ac Addysg Gorfforol trwy’r iaith yn brif nodwedd pam dewisais Met Caerdydd fel fy newis cyntaf.

Teimlais yn ystod fy amser yn astudio ym Met Caerdydd fy mod yn derbyn profiadau israddedig unigol a theilwredig trwy natur maint ein grŵp.

O ganlyniad i ddarlithoedd maint seminarau a grŵp bach o ddarlithwyr, teimlais fy mod wedi dod i nabod fy narlithwyr yn dda ac efelychodd yn debyg i sut rydych chi’n dod i adnabod eich athrawon wrth astudio yn y chweched dosbarth, heb y wisg ysgol!

Yn seremoni raddio TAR Uwchradd Met Caerdydd!

Roedd y cysylltiad â chymorth a ddaeth o fanteision natur astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wedi galluogi fi i ofyn cwestiynau, medru trafod ein gwaith a derbyn adborth er mwyn cyrraedd ein potensial.

Roedd fy ngallu i siarad Cymraeg wedi rhoi’r cyfle i fi mynychu profiad trwy astudio modiwl profiad gwaith o fewn yr adran Addysg Gorfforol yn Ysgol Gyfun Glantaf. Roedd y profiad hwn yn brofiad bythgofiadwy, euraidd ac yn allweddol yn fy nhaith i gyrraedd fy ngyrfa ddelfrydol fel athrawes Addysg Gorfforol.

O ganlyniad i’r cymorth a phrofiadau tebyg dewisais i ymgymryd ag ysgrifennu fy nhraethawd hir trwy’r cyfrwng y Gymraeg. Mwynheais astudio’r effaith mae personoliaeth athrawon Addysg Gorfforol o fewn ysgolion De Cymru yn cael ar y fath o arddulliau addysgu maent yn defnyddio.

Enillodd fy nhraethawd hir y Wobr Coffa Eric Thomas, wedi ei noddi gan Spire” am y traethawd hir gorau’r Ysgol Chwaraeon Met Caerdydd yn 2015. Roedd y wobr hon yn bwysig nid dim ond i fi fel myfyriwr ond hefyd roedd e yn y traethawd hir cyntaf trwy’r cyfrwng y Gymraeg ag enillodd y fraint hon.

Gan ddilyn profiadau mor gadarnhaol yn ystod fy astudiaethau israddedig llwyddais i gael y fraint o barhau fy hyfforddiant ôl raddedig trwy gwrs TAR Uwchradd Addysg Gorfforol ym Met Caerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dysgu techneg clwydi gyda blwyddyn 7!

O ganlyniad i bartneriaeth cryf y prifysgol gydag ysgolion uwchradd Cymraeg De Cymru, medrodd y cwrs ddarparu dau lleoliad, adrannau a mentoriaid profiadol, ysbrydoledig a chefnogol ym Mhlasmawr a Rhydywaun.

Heb y profiadau unigryw, cyfoethog ond hollol angenrheidiol yn ystod fy astudiaethau a thu hwnt, byddaf ddim wedi breuddwydio am gyfle i geisio a llwyddo i ennill swydd barhaol o fewn adran mor weithgar â gyda safonau mor uchel ag yr adran Addysg Gorfforol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.