amy pippen featured image

Fel uchafbwyntiau, yr un fwyaf o’r brifysgol i mi oedd cwblhau’r traethawd hir! Roedd hyn yn ddiddorol gan yr oedd gennym y rhyddid i allu ymchwilio i bwnc yr oedd gennym ddiddordeb ynddi. Mi oedd hi’n anodd wrth gwrs, ond; am deimlad pan wnaethom ni ei gwblhau a’i chyflwyno ar ddiwedd ein profiad yn y brifysgol. Mae hi’n wir am y nosweithiau hwyr ond mae’r cymorth y mae’r brifysgol yn ei ddarparu yn hollol anhygoel. Wrth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, roedd y cymorth yn llawer mwy dwys gan ein bod yn grŵp llawer llai na’r grŵp Saesneg ac oherwydd hyn, roedd mynediad i gymorth ar bob adeg o bob dydd. Cefais berthynas hyfryd gyda’r darlithwyr ac yr oedden nhw’n gyfeillgar ac yn hyfryd ar bob adeg (hyd yn oed pan oeddwn i’n e-bostio mewn hollol banic), roedden nhw wir yn wych bob tro.

DARLLEN MWY →

hannah featured image

Mae Caerdydd yn ddinas arbennig gyda llwythi o bethau anhygoel i gynnig. Un o fy hoff lefydd yw’r arcedau yng Nghaerdydd sy’n cynnwys siopau gemau fideo, dillad ail-law, hufen-ia wedi ei greu gan hylif nitrogen, neu siop pice ar y maen: Fabulous. Atyniad arall sydd wedi ei leoli yng nghanol y ddinas yw Castell …

DARLLEN MWY →

Miriam Hedd Williams

Helo! Miriam Williams ydw i, a fi yn fy nhymor olaf yn astudio Therapi Iaith a Lleferydd ym Mrhifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dros y bedair mlynedd diwethaf, dwi wedi cael amrywiaeth o brofiadau yn gweithio gyda chleifion mewn ysbytai, ysgolion a chlinigau. Roedd hyn yn cynnwys …

DARLLEN MWY →

Derith Rhisiart

Flynyddoedd yn ôl doedd dim llawer o ddewisiadau ar gael yn ein hysgol ni i astudio pynciau diddorol ac roedd yna ddisgwyliad i chi fod yn athro neu i fod yn berfformiwr/actor.

Doeddwn i ddim eisiau bod yn athro gan fod fy rhieni yn dysgu a …

DARLLEN MWY →

Sara Patterson Feature Image

Mewn pedwar gair disgrifia dy brofiad o fod yn Swyddog yr Iaith Gymraeg mor belled. 
Heriol, Hwylus, Ffodus a Gwerthfawrogol. 

Beth yn union wyt ti’n gwneud fel Swyddog yr Iaith Gymraeg? 

Fi yw ‘point of call’ y myfyrwyr am unrhyw broblemau ynglŷn ag astudio/byw …

DARLLEN MWY →

Llun feature Patagonia

Dyma ni, criw Patagonia 2019. Roeddem ni’n ffodus iawn o gael ein dewis ar gyfer y daith i Batagonia, a rydym yn ddiolchgar i Global Opportunities am y cyfle. Tair wythnos o wirfoddoli yn y Wladfa, a ymweld â thri ysgol Gymraeg, 8,000 o filltiroedd o Gymru! 4 myfyrwyr, 3 wythnos, 2 …

DARLLEN MWY →Shwmae, fy enw i yw Sara Patterson, ac rwy’n fyfyrwraig ail flwyddyn sy’n astudio gradd BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

DARLLEN MWY →Yn ddiweddar bues i a grŵp o fyfyrwyr Met Caerdydd yn Aberystwyth i fwynhau ym mhenwythnos y Ddawns Ryngol. Roeddem yn ymuno ar y trip gyda Chymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerdydd.  

Heb os, y ddawns Ryngol ydy un o brif uchafbwyntiau calendr unrhyw fyfyrwyr Cyfrwng Cymraeg drwy gydol y wlad.

DARLLEN MWY →
Shwmae! Cathrin yw fy enw i, ac rwy’n astudio Busnes a Rheolaeth gyda Rheoli Adnoddau Dynol yn y brifysgol. Mae’n anodd credu fy mod yn fy ail flwyddyn a bron a bod hanner ffordd trwy’r cwrs!
 
Rwy’n astudio fy nghwrs yn ddwyieithog gan wneud 40 credyd yn y Gymraeg! Mae astudio trwy’r Gymraeg yn …

DARLLEN MWY →I am an fluent welsh speaker from the heart of North Wales. I have been surrounded by welsh since birth, and have been taught through the medium of welsh throughout my education. When I started university, teaching through welsh in the school of art was not widely available.

DARLLEN MWY →Hello, my name is Amelia and I am a fluent Welsh speaker. I have been speaking Welsh since the age of three and was taught through the medium of Welsh in every subject in school. However, since starting in Uni I am now being taught through the medium of English which has been a big change!

DARLLEN MWY →