Rhiannon: Artist Ddylunydd

Helo! Fy enw i yw Rhiannon a dwi newydd raddio ar y cwrs Artist: Ddylunydd Gwneuthurwr.  Mae’r tair blynedd yn y brifysgol wedi hedfan  ond mae cyfleoedd a phrofiadau newydd a chyffrous ar y gweill.

Dwi wedi bod yn astudio ar y cwrs Artist Dylunydd : Gwneuthurwr yn Ysgol Celf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac wedi ennill sgiliau a phrofiadau gwerthfawr sydd wedi fy mharatoi ac fy arwain at lwybr cyffrous i’r dyfodol.

Diwrnod Graddio gyda’r criw Artist Ddylunydd

Mae’r cwrs yn un agored ac yn annog myfyrwyr i arbrofi â deunyddiau a thechnegau eang cyn arbenigo yn y drydedd flwyddyn

Ar ôl prysurdeb y flwyddyn olaf cawsom arddangos ein gwaith yn sioe gradd yr Ysgol Gelf, roedd cymaint o amrywiaeth yng ngwaith holl fyfyrwyr y cwrs, o waith crefft draddodiadol i gelf gysyniadol. Roedd y sioe yn ddathliad diwedd tair blynedd anodd ond anhygoel yn y brifysgol ac yn gyfle i fyfyrwyr Met Caerdydd ddangos i’r cyhoedd gwaith artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr y dyfodol.

Yn ystod yr arddangosfa cefais y fraint o ennill gwobr Rhagoriaeth mewn dylunio Austin-Smith : Lord, dwi mor falch bod fy ngwaith wedi cael ei gydnabod gan gwmni mor bwysig ag Austin-Smith: Lord ac mae wedi fy helpu i gredu yn fy ngallu i ddylunio a rhoi hyder i mi ddatblygu fy ymarfer creadigol ymhellach. 

Mae’r cwrs Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr wedi cael eu strwythuro i gynnig amryw o gyfleoedd i gynyddu creadigrwydd ac i baratoi myfyrwyr at wneud bywoliaeth o’u hymarfer creadigol.

Yn ystod y tair blynedd dwi wedi bod ar daith i Ffrainc, Rajasthan yn India a sawl taith i Lundain ac yn ddiweddar cefais y cyfle i arddangos gwaith o fy Sioe Gradd yn ‘New Designers’ yng  Nghanolfan Dylunio Busnes Llundain. Aeth criw ohonom ni o’r brifysgol lawr i Lundain ar gyfer wythnos gyntaf New Designers lle caiff crefft gyfoes ei arddangos, roedd yn cynnwys gwaith mewn tecstilau, gemwaith, metel, cerameg a gwydr.

Ar ôl lot o waith paratoi cyn mynd a diwrnod prysur iawn yn gosod y gwaith, cawsom wythnos ddifyr yn sgwrsio gyda’r cyhoedd a gyda myfyriwr o brifysgolion eraill oedd yn cymryd rhan.

Gyda fy nghwaith yn Sioe Haf Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Roedd yn gyfle da i gyfarfod cwmnïau neu unigolion oedd yn gallu cynnig cyfleoedd neu gyngor i ddylunwyr newydd ac yn brofiad gwych i ni fel myfyrwyr graddedig gael ymarfer arddangos gwaith a rhwydweithio mewn digwyddiad proffesiynol a chystadleuol. Wnes i fwynhau’r wythnos er ei bod yn un blinedig, roedd yn ddefnyddiol cael sgwrsio am fy ngwaith a derbyn adborth gan bobl o du allan i’r brifysgol.

Cefais sgwrs gyda chynrychiolwyr  o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac fe ddywedon nhw eu bod  yn hoffi’r stori tu ôl i fy ngwaith a’r cysylltiadau clir gyda’r dirwedd, felly enillais y wobr ‘One to Watch’ ganddynt .

Ennill gwobr ‘Un I’w Wylio’ gan Yr Ymddiriedolaeth Genedlethol

Mae digwyddiadau fel New Designers yn bwysig i artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr oherwydd gallant arwain at gyfleoedd eraill. Cafodd rhai myfyrwyr gyfle i werthu eu gwaith a chafodd eraill gynigion i gymryd rhan mewn arddangosfeydd eraill. Dwi’n teimlo bod y brifysgol wedi fy mharatoi at fywyd ar ôl graddio a dwi’n edrych ymlaen at barhau i greu gwaith a chychwyn busnes fy hun.