Dafydd a'r criw yn Esquel

Dafydd Duggan ydw i, cefais i Rhys Evans, Dione Rose a Meilyr Jones gyfle gwych i deithio’r Wladfa dros yr haf yn hyfforddi amryw o chwaraeon drwy’r Gymraeg i blant. Cafodd y pedwar ohonom ni ein dewis i gynrychioli cwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.
 
Ar ôl cyfuniad o 17 awr o deithio, glaniom ni yn Esquel, yng nghanol yr Andes yn un o feysydd awyr fwyaf peryglus y byd (1,000 metr uwchben lefel y môr!). O fewn awr o gyrraedd Patagonia roeddwn ni mewn cyfarfod capel Cymraeg gyda chacennau a the i’w ddilyn. Roedd y croeso yn un cynnes a charedig iawn. Roedd un peth yn sicr, hyd yn oed 8,000 o filltiroedd o Gymru fach, roedd y Gymraeg yn fyw yn y Wladfa.
 
Treulio ni 4 diwrnod prysur iawn yn Esquel gan dreulio un diwrnod yn Ysgol y Cwm sydd yng nghanol ailddatblygiad i gael adeilad newydd, modern. Cawsom ni drip i’r Parc Cenedlaethol a thrip i ganol yr Andes i sgïo! Roedd ein harhosiad yn yr Andes yn llawer rhy fyr heb os nag oni bau.
 

Dafydd a'r criw yng nghlwb Rygbi Draig Goch

Hwyl a sbri yng Nghlwb Rygbi Draig Goch

 
Ar ôl bod gyda’n gilydd yn yr Andes fe arhosodd Rhys a Dione yn Nhrelew, dinas yn Nwyrain yr Ariannin. Tua 20 munud allan o Drelew, arhosodd finnau a Meilyr mewn pentref o’r enw’r Gaiman. Roeddem yma am bythefnos yn aros yn nhŷ te Ana Rees – Plas y Coed. Gan na dreuliais lawer o amser yn Nhrelew, yn anffodus bydd tuedd am yr Gaiman yn y darn nesaf gan mae dyma le arhosais.
 
Roedd Eisteddfod y Wladfa ar ein diwrnod olaf ym Mhatagonia ac roedd ymarferion byth a beunydd. Roedd y 4 ohonom ni yn cystadlu gydag Ysgol Gerdd y Gaiman dan arweinyddiaeth Gladys Thomas. Cawsom ni brofiad arbennig yn canu’n Sbaeneg, Saesneg ac wrth gwrs yn y Gymraeg. Fe ganais i Fflat Huw Puw solo, y tro cyntaf i ganu ben fy hun (heblaw yn y gawod!).
 
Tra yn y Gaiman, ges i brofiadau bythgofiadwy. Hyfforddi gyda chlwb rygbi Draig Goch ar ei chae tywod, llychlyd. Doeddwn i heb weld ffasiwn beth o’r blaen. Rwyf wedi chwarae rygbi ar draws Cymru gyfan, ond roedd yn sicr bod y Ddraig Goch gyda chymuned rygbi ffyddlon iawn gyda llawer o unigolion caredig iawn fel Billy Hughes, Ivon Williams a Tony, y cadeirydd. Cawsom gyfle i ymweld ag clybiau hoci, pêl-droed a chlybiau dysgu Cymraeg yn ogystal.
 

Chwarae Rygbi yn y Gaiman

Hyfforddi yn y Gaiman

 
Roedd gwledda fin nos yn weithgaredd cymdeithasol iawn ym Mhatagonia, ces i sawl pryd blasus iawn. Ar noson olaf yn yr Andes gan Margarita a Charlie, Asado penigamp ar fferm Ivon Williams fyny yn Nolavon, swper penigamp gan deulu Gabro, mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Roedd yn galonogol iawn cael ein croesawu gan yr holl bobl yma oedd yn y bôn yn ddieithriaid llwyr.
 
O ganŵio ar y Camwy, i ganu a dawnsio gwerin yn Ysgol Gymraeg y Gaiman – anodd iawn yw rhoi geiriau ar bapur am y corwynt o emosiynau deimlais ym Mhatagonia. Diolch yn fawr i bawb oedd hynod o garedig tra’n arhosiad. Rhaid i mi ymddiheuro o flaen llaw os nad ydw i wedi enwi un o drigolion yr Andes neu’r Dyffryn wnaeth wneud gymaint o argraff ar fy amser yn y Wladfa. Rydych chi’n gwybod yn iawn pwy ydych chi!
 
I ddarllen mwy am flogiau drwy gyfrwng y Gymraeg ewch i