Dione Featured

Haia! Fy enw i yw Dione Rose ac rydw i newydd raddio mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (dwyieithog) o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Wedi i mi orffen fy ngradd israddedig erbyn nawr, rwyf yn llawn gwerthfawrogiad am y manteision a chyfleoedd a dderbyniwyd fel canlyniad o astudio ar gwrs dwyieithog. Rydw i’n mynd i rannu fy nhaith unigryw ac arbennig yn y blog hon.

Fel unigolyn sy’n dod o deulu nad sy’n siarad Cymraeg adref, roeddwn yn gyffrous iawn wrth ddarganfod cwrs a oedd yn uno dau o’m mhrif angerddau; chwaraeon a’r iaith Gymraeg. Roedd penderfynu astudio ar y cwrs hwn yn teimlo fel cam naturiol ar ôl derbyn addysg cyfrwng Cymraeg am bymtheg mlynedd.

Yn fy mlwyddyn gyntaf, cefais nifer o brofiadau a wnaeth cyfrannu at wella fy hyder yn defnyddio’r iaith, megis gweithio fel llysgennad dros y Coleg Cymraeg. Creais vlogiau ar gyfer y wefan a gwefannau cymdeithasol, mynychais Eisteddfodau a ffeiriau UCAS i drafod gyda myfyrwyr, ac ymwelais â llond llaw o ysgolion dros y wlad yn rhannu’r manteision o astudio trwy’r Gymraeg.

Cefais y cyfle i fod yn llysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol!

I grynhoi ar rhai o’r manteision, dyma nhw:

  • Mae niferoedd yn dueddol o fod yn llai sy’n golygu bod darlithoedd hefyd yn llai, sy’n creu awyrgylch mwy cyfforddus wrth ateb a gofyn cwestiynau.
  • Mae darlithwyr  a staff yn dod i’ch adnabod yn fwy sy’n cryfhau’r teimlad o agosatrwydd.
  • Mae gwneud ffrindiau yn broses naturiol gan fod llawer o fyfyrwyr dwyieithog yn rhannu’r un darlithoedd. 
  • Mae nifer o gyrsiau yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau sy’n golygu bod arian ychwanegol ar gael!
Graddio 2019!

Roedd cael ymrwymiadau ychwanegol o fudd wrth drefnu fy amser oherwydd roeddwn yn ymwybodol bod angen amserlen eitha’ llym arnaf i mi weithio ar fy nghyfradd optimaidd, er mae pawb yn wahanol. Chwaraeais bêl-rwyd dros y brifysgol, mynychais gyfarfodydd fel cynrychiolydd rhaglen a phenderfynais gadw fy swydd penwythnos er mwyn sicrhau bach o arian poced.

Cefais fy ngwobrwyo gyda swm o arian ar ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf, am lwyddo cael y record academaidd gorau yn yr ysgol. Nid oeddwn yn ymwybodol amdan y wobr cyn ei hennill ond mae’n gymhelliol iawn i wybod fod gwaith caled yn talu bant!

Yn fy ail flwyddyn, cefais fy nethol fel un o bedwar myfyriwr i fynd ar daith anhygoel i Batagonia yn Yr Ariannin er mwyn cael y cyfle i addysgu’r hyn a ddysgwyd yn y brifysgol wrth hefyd defnyddio ein hiaith mewn gwald ar ochr arall y byd. Fe ymwelon ni â Buenos Aires, Esquel, Trevelin, Trelew a’r Gaiman ble addysgais yn ddyddiol yn Ysgol Y Cwm ac Ysgol Yr Hendre, hyfforddais yng nghlwb gymnasteg leol, helpais gynnal dosbarthiadau nosol dysgu Cymraeg i oedolion a chefnogais gemau hoci a rygbi gan dîmau galluog y Ddraig Goch!

Dysgu gwers Addysg Gorfforol i blant y Gaiman

Roedd y gymuned Cymraeg yn ddiolchgar iawn am ein hymdrechion a chawsom ein gwahodd i’w tai er mwyn dathlu yn y nosweithiau. Byswn i byth wedi cael yr hyder i drefnu trip o’r fath ar ben fy hun, a dysgais gymaint wrth fod yno, nid dim ond am bedagogeg ond hefyd am ddiwylliant y gymuned o bobl sy’n ymrwymo i ffordd o fyw Cymraeg, allan yn yr Ariannin.

Dafydd a'r criw yn Esquel
Roedd cael y profiad i fynd i Batagonia fel rhan o fy nghwrs yn brofiad anhygoel!

Fy nhrydedd flwyddyn oedd y mwyaf heriol gan fod gofynion y traethawd estynedig yn gallu bod yn drwm, a bod angen dechrau gwneud cynlluniau gyrfaol hefyd. Mae parchu terfynau amser academaidd ac allgyrsiol yn angenrheidiol, ac fel canlyniad i’r cyngor yma mae fy ymdrechion di-dor wedi cael eu gwobrwyo.

Enillais y Wobr Coffa Eric Evans am lwyddo cael y perfformiad israddedig gorau yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd, ac roedd clywed hynny wrth gerdded y llwyfan yn ystod fy seremoni raddio wedi gwneud yr holl waith caled dros y tair blynedd diwethaf yn werth chweil.

Ym mis Medi, byddaf yn dechrau gweithio ar fy noethuriaeth; breuddwyd doeddwn i ddim yn rhagweld gwneud am gwpl o flynyddoedd! Dwi mewn sefyllfa ffodus iawn ble mae’r Coleg Cymraeg yn mynd i gyllido fy mhrosiect, ble byddaf yn gwneud ymchwil ar elfen ‘Iechyd a Lles’ o gwricwlwm newydd Cymru a fydd yn weithredol mewn ysgolion o 2022 ymlaen. Hoffwn fynegi diolch anferthol i bawb sydd wedi helpu a darparu cymorth i mi dros y tair blynedd diwethaf. Trwy waith caled, mae unrhyw beth yn bosib!