Cari Haf Jones

Helo! Fy enw i yw Cari a dwi’n astudio’r cwrs Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wreiddiol roeddwn yn chwilio am gwrs hyfforddi gofal plant. Pan wnes i ymweld â Met Caerdydd roeddwn i’n hoffi’r campws a’r ffaith bod llety myfyrwyr ar y campws hefyd. Mae digon o amrywiaeth o ystafelloedd, gyda darpariaeth bwyd neu hebddo. Mae bod ar gampws yn grêt gan fod bws yn casglu yn aml i fynd i’r ddinas i siopa neu am noson allan.

Pan glywais gyflwyniad y cwrs, roedd y darlithwyr yn cyflwyno’n frwdfrydig ac yn groesawgar. Doedd dim amheuaeth gen i y byddwn yn mwynhau’r cwrs a’r profiadau oedd yn glwm gyda’r cwrs.

Dwi wedi cael nifer o brofiadau cadarnhaol ar fy nghwrs eleni!

Mae’r cwrs Astudiaethau Plentyndod Cynnar yn wych. Rwy’n cael profiad uniongyrchol mewn meithrinfa Gymraeg lleol, lle rwy’n gallu gweithio a dysgu yn fy iaith gyntaf. Dwi hefyd yn cael cyfle yn yr ail flwyddyn i gael profiad yn lleoliad gwahanol. Mae derbyn y profiadau hyn yn ymestyn fy nealltwriaeth am ddatblygiad plentyn. Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf rwy’n derbyn profiad gwaith mewn meithrinfa leol. Mae’r profiad yma yn arbennig i mi benderfynu ar yrfa byddaf am ddewis ar ôl gorffen y cwrs. Rwy’n edrych ymlaen eto i gael profiad mewn ysgol gynradd gobeithio blwyddyn nesaf.

Mae’r cwrs yma yn gwrs sy’n rhoi’r profiad yn uniongyrchol i ni a dyma un o’r rhesymau rwy’n hoffi’r cwrs, mae’n hwyl, yn ddiddorol ac yn fy ysbrydoli i weithio mewn gofal plant. Eleni, rwyf wedi astudio modiwlau yn cynnwys, ‘Dysgu a chwarae awyr agored’ a ‘Yr unigolyn yn datblygu’. Fy hoff uned o waith yw ‘Dim ond chwarae’ gan fy mod yn dysgu am y ffordd mae plant yn chwarae ac yn dysgu. Rwy’n ffodus yn fy lleoliad i gael y profiad o arsylwi yn uniongyrchol ar y dysgu a’r chwarae yma. Rwy’n hapus i ddweud fy mod wedi dewis cwrs sydd yn fy siwtio i’r dim gyda’r lleoliad arbennig sydd ar gyrion y ddinas fawr Caerdydd.

Mae’r cyfle i wneud y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn arbennig gan fy mod i’n dod o gefndir Cymraeg ac yn teimlo’n fwy hyderus i siarad a dysgu yn Gymraeg. Dwi o’r farn hefyd bod cael tiwtoriaid mor agos atom yn helpu ni fel myfyrwyr i ymgartrefu yn y brifysgol. Rwy’n hyderus bod dysgu trwy’r Gymraeg o fudd mawr i fi.

Mae cael profiad gwaith mewn lleoliad fel hyn yn rhoi cyfle i mi dderbyn profiadau ‘hands on’ o weithio gyda phlant y blynyddoedd cynnar. Rwy’n cael profiadau o ddysgu trwy chwarae, tu fewn ac yn yr awyr agored. Mae cael cyfle i gynorthwyo amser mynd am dro, i ddysgu am y byd o’u cwmpas yn ffantastig.

Rwy’n derbyn profiadau o ofalu am y pant yn ogystal eu helpu amser bwyd a’u paratoi ar gyfer amser cysgu yn ystod y dydd. Mae cael y profiad o weld amrywiaeth o oedrannau cyn ysgol y blynyddoedd cynnar yn brofiad arbennig ac yn brofiad gwerthfawr ar gyfer fy mharatoi i weithio o fewn y sector yma.