Dwi ar hyn o bryd yn fy mlwyddyn olaf yn astudio ar y cwrs Therapi Iaith a Lleferydd. Ar ôl graddio eleni byddaf yn gallu cofrestru ac ymarfer fel Therapydd Iaith a Lleferydd ac yn gallu gweithio o fewn y GIG (NHS).

Yn aml iawn pan dwi’n dweud fy mod i’n hastudio ar y cwrs Therapi Iaith a Lleferydd… y cwestiwn mwyaf cyffredin yw “siwt nes ti penderfynu neud y cwrs ‘na?”

Yr ymateb cyffredin dwi wedi cael sawl gwaith wrth ddweud be dwi’n neud yn y Coleg. I fod yn hollol onest dwi ddim yn siŵr pam yn union nes i ddewis y cwrs ond roeddwn yn gwybod fy mod eisiau gweithio gyda phlant ac oedolion.

“Wwww… diddorol”

“Beth yn union yw’r swydd?”

“Aaah da iawn, mae angen rhai Cymraeg!”

Yw’r ymatebion arall dwi’n cael. Felly beth yn union yw Therapi Iaith a Lleferydd?


Mae astudio elfennau o’r cwrs yn y Gymraeg wedi rhoi’r cyfle i mi ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gweithle

Mae therapyddion iaith a lleferydd yn darparu triniaeth a chefnogaeth ar gyfer plant ac oedolion sydd ag anawsterau cyfathrebu neu broblemau bwyta, yfed a llyncu. Yn syml, mae therapi iaith a lleferydd yn edrych ar asesu a rhoi therapi i oedolion a phlant sydd gydag anhwylderau cyfathrebu o ryw fath neu broblemau llynci.

Ar draws y cwrs rydym ni wedi cael nifer fawr o brofiadau ar leoliadau i ddysgu ac i ddatblygu ein sgiliau fel therapyddion iaith a lleferydd.

 Fel yr unig gwrs o’r fath yng Nghymru, mae’r cwrs yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd cyfrwng Cymraeg. Mae’r ddarpariaeth cynnwys yn amrywio o’r darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol â’r cyfle i gwblhau prosiect ymchwil yn seiliedig ar y Gymraeg.


Dwi hefyd wedi cael y cyfle i fod ar leoliadau gyda ffrindiau ar y cwrs

Mae’r hyn rydym wedi dysgu o fewn darlithoedd yn dod yn fyw ar y lleoliadau.  Dwi wedi cael profiad o weithio mewn nifer fawr o leoliadau sydd wedi cynnwys, ysbytai, ysgolion, unedau arbennig a chlinigau o fewn y gymuned yng Nghymru.

Mae’r rhestr o bobl dwi wedi gweithio gydag yn enfawr, o fabanod bach i oedolion hyn. Yn ddiweddar, cefais y cyfle i weithio gyda phlant ag clustog a thalaf wefus (Cleft and lip palate), plant ac anhwylder neu oedi lleferydd neu/ac iaith. 

Dwi wedi gweithio gydag oedolion sydd wedi cael stroc, clefyd niwronau modur (MNS), sglerosis ymledol (MS), clefyd Parkinsons a.y.b. Hefyd dwi wedi cael cyfle i weithio gyda cleientiaid ac anhwylderau fel syndrom Down ag awtisitaeth.

Ar y lleoliadau roeddwn yn gwneud asesiadau a rhoi therapi i’r cleientiaid yma er mwyn helpu nhw i gyfathrebu yn effeithiol. Hefyd dwi wedi cael profiad yn gweithio gydag amryw o weithwyr proffesiynol gan gynnwys doctoriaid, nyrsys, ffisiotherapyddion.

Mae astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg wedi rhoi’r cyfle i fi ddatblygu’r gwybodaeth a’r sgiliau hanfodol er mwyn gallu trin a thrafod drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn sicrhau fy mod yn gallu cynnig gofal o’r ansawdd gorau trwy gyfathrebu ym mha iaith sydd fwyaf addas ar gyfer sefyllfa.

Am ddarllen mwy o flogiau yn Gymraeg? Darllenwch ein blogiau Cymraeg yma