Sara Evans ydw i a dwi’n fyfyriwr yn fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Met Caerdydd yn astudio ar gwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol. Dwi wrth fy modd yn astudio’r cwrs AchAG a methu credu fy mod i wedi bron â gorffen fy mlwyddyn olaf! Mae wedi gwibio heibio!

O ganlyniad i’r ddarpariaeth Gymraeg, rwyf wedi derbyn rhagor o brofiadau yn y Gymraeg wrth gymharu â myfyrwyr uniaith Saesneg.

Mantais astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yw fod y dosbarthiadau’n dueddol fod yn llai

Fel ran o’m cwrs mae’n ofynnol i ni fynd allan ar leoliad am gyfnod o amser. Gwneir hyn er mwyn i ni baratoi ar gyfer y byd gwaith yn ogystal â chael blas ar y maes rydym yn ceisio ymgartrefu ynddi.

Yn ddiweddar fel rhan o fy nghwrs dwi wedi cael y cyfle i gael profiad gwaith dysgu yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.

Mae fy mhrofiad dysgu yng Nghlantaf wedi bod yn baratoad gwych ar gyfer swydd ym myd dysgu. Yn fy wythnos gyntaf roedd rhaid trefnu, chynllunio a chymryd gwers.

Un enghraifft o’r gwersi cymerais oedd y twrnamaint badminton gyda merched blwyddyn 9 a oedd yn cynnwys ralïau badminton. Mae’r profiad gwaith hyn nid yn unig wedi codi hyder y plant ond wedi codi fy hyder i fel athrawes. Gyda phrofiad o fod yn athrawes nofio yn y gorffennol yn Unol Daleithiau o America, mae hyn wedi rhoi sylfaen i mi a’r profiad o ddysgu mewn gwahanol fannau o’r byd.


Yng Nghystadleuaeth Pencampwriaeth Rhwyfo Cymru

Mae fy mhrofiad yng Nglantaf wedi fy arwain at wneud cais ar gyfer TAR gan obeithio astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Teimlaf fod y profiad a dderbyniais yng Nghlantaf wedi rhoi’r sylfaen i mi allu cwblhau TAR er mwyn gobeithio dod yn athrawes Addysg Gorfforol yn y dyfodol. Mae fy athrawon dros y blynyddoedd wedi cael effaith cadarnhaol arna i ac mae hyn wedi arwain at eisiau gyrfa mewn dysgu er mwyn fy mod i’n gallu cael effaith cadarnhaol ar fy nisgyblion i.

Dwi’n gobeithio bod y blog wedi cynnig mewnwelediad defnyddiol o’r buddion sy’n deillio o astudio’r cwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol drwy gyfrwng y Gymraeg. Manteisiwch ar bob cyfle!

Am ddarllen mwy o flogiau yn Gymraeg? Darllenwch ein blogiau Cymraeg yma