ethan white featured

Fy enw i yw Ethan White a dwi’n dod i ddiwedd fy mhedwaredd flwyddyn yn astudio yma ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Yn wreiddiol dwi’n dod o dref fach o’r enw Maesteg yn Nhe Cymru. Symudais i’r ddinas fawr o Gaerdydd pedair flwyddyn yn ôl i ddechrau fy addysg bellach.

Am y tair flwyddyn gyntaf wnes i astudio cwrs israddedig newydd, Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ddwyieithog (AChAG). Fraint oedd bod yn rhan o’r flwyddyn gyntaf i raddio ar y cwrs Gymraeg yma. Yn sicr roedd y profiadau ges i ar y cwrs wedi’i fapio fy mharth gyrfa ôl-raddedig.

Er bod gen i ddiddordeb enfawr mewn chwaraeon, iechyd a lles, fe benderfynais i beidio gweithio tuag at fod yn athro Addysg Gorfforol. Yn lle, defnyddiais i fy mhrofiadau o weithio gyda phlant ifanc i astudio i fod yn athro Ysgol Gynradd, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dwi wedi cael profiad gret ar y cwrs TAR Cynradd eleni!

Ges i flwyddyn anhygoel ar y cwrs TAR eleni. Yn bendant roedd dyddiau ac wythnosau heriol, ond ar y cyfan oedd yn flwyddyn wych. Ges i’r profiad o weithio mewn 2 ysgol arbennig yng Nghaerdydd. Dysgais i gymaint o fy mentoriaid, cyd-fyfyrwyr, a hefyd o’r disgyblion. Yn ogystal â hyn, roedd diwrnodau prifysgol yn darparu cyfleoedd newydd, gan ehangu ein hymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddulliau a steiliau addysgu.

Cefais brofiad o weithio yn Ysgol y Wern ac yna yn Ysgol Melin Gruffydd. Treuliais i 13 wythnos ym mlwyddyn 4 a phump wythnos yn y feithrin. Dau brofiad hollol wahanol ond dau brofiad gwerthfawr. Yn ffodus, roedd y profiadau ges i wedi fy ngalluogi i weithio gydag amrywiaeth o blant gwahanol, gan ddatblygu technegau, a strategaethau newydd gan lunio fy athroniaeth addysgu.

Cawsom ni 15 diwrnod o hyfforddiant ar y cwrs o fewn ysgol arweiniol. Roedd y dyddiau yma’n canolbwyntio ar thema benodol a oedd yn cael ei chyflwyno, trafod, a’i chritigol yn ystod y diwrnod. Yn Ysgol y Wern roeddwn yn gwneud fy Hyfforddiant dan Arweiniad Ysgol. Cefais i’r cyfle i weithio, ac arsylwi gwersi gan athrawon gwahanol o’r dosbarth derbyn, lan at flwyddyn 6.

Gan fod y dyddiau hyfforddiant yma yn cael ei gynnal o fewn ysgol, roeddwn ni’n gallu gweld y themâu yma’n cael ei weithredu yn ymarferol o fewn yr ystafell dosbarth. Bydd fy nghyd fyfyrwyr yn cytuno gyda fi gan ddweud fod y dyddiau yma’n fuddiol iawn. Mwynheais drafod a dadlau topiau gwahanol gyda’r darpar athrawon, gan ymestyn a datblygu ein dealltwriaeth o lenyddiaeth addysgu. 

Yn anffodus, doedd fy mlwyddyn TAR ddim wedi gorffen fel yr oeddwn yn ei ddychmygu oherwydd COVID-19. Oherwydd hyn, treuliais i 5 wythnos yn unig ar fy ail brofiad addysgu. Er hyn dwi wedi parhau i weithio’n galed i uwch lefelu fy hun gan gwblhau cyrsiau ar lein megis ‘Apple Teacher’ ac ‘British Sign Language’. Yn ogystal â hyn, mae’r brifysgol wedi parhau i ddarparu adnoddau addysgu yn ddigidol ar moodle, a chynnig cymorth mewn cyfarfodydd ar ‘Microsoft Teams’.

Yn ffodus, llwyddais i dderbyn swydd fel athro newydd cymwysedig ar gyfer Mis Medi mewn Ysgol Gynradd Gymraeg yng Nghasnewydd. Yr unig beth sydd ar ôl i wneud yw cwblhau aseiniadau er mwyn derbyn statws athro cymwysedig, rhywbeth dwi wedi anelu ato am flynyddoedd. Dwi llai na pedair mis i ffwrdd o ddechrau fy swydd freuddwydiol. 

Edrychwn nawr ar y dyfodol, mae’r opsiwn yna i barhau i ddysgu yn y brifysgol gan orffen fy ngradd Meistr mewn addysg, a fyddwn yn edrych i mewn i hyn yn bellach lawr y llinell. Mae’r flynyddoedd sydd i ddod yn mynd i fod yn heriol, ond yn gyffroes. Dwi’n edrych ymlaen at barhau i ddatblygu a dysgu pethau newydd i fod yn yr athro gorau posib. Dwi’n edrych ymlaen i’r her ym mis Medi!