Megan featured photo

Shwmae! Fy enw i yw Megan a dwi ar fin gorffen fy mlwyddyn TAR ym Met Caerdydd. Ar gyfer fy ngradd israddedig astudiais Saesneg Llenyddiaeth ac yna symud ymlaen i astudio gradd Ôl-raddedig mewn Gwyddoniaeth Cymdeithasol yng Nghymru.

Beth ddenodd fi i astudio ym Met Caerdydd oedd y cyfle i hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o gyfleoedd i ddatblygu’r iaith trwy ddiwrnodau hyfforddi, sesiynau brifysgol a chymdeithasol gyda myfyrwyr TAR eraill. Dwi’n teimlo fy mod wedi datblygu a gwella fy Nghymraeg er dechrau’r cwrs, yn enwedig gyda chymorth anhygoel gan fy nhiwtoriaid Cymraeg dros y flwyddyn.

Dwi wedi cwrdd a ffrindiau newydd ar y cwrs TAR Uwchradd hefyd!

Roeddwn yn ffodus iawn i gael fy lleoli mewn dwy ysgol arbennig. Yn gyntaf, es i Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ym Maesteg. Wedyn es i Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn Y Barri. Roedd y ddau brofiad yn llawn cyfleoedd i mi weithio o fewn yr adran ac o fewn yr ysgol. Roeddwn yn ffodus i fod yn rhan o sesiynau adolygu TGAU, tripiau ysgol, diwrnodau hyfforddi athrawon a diwrnodau iechyd a lles i ddisgyblion. Wrth gymryd rhan mewn Eisteddfod yr ysgol a thrip i Wersyll yr Urdd Llangrannog, roedd cyfle cyson i mi ymarfer y Gymraeg tu allan i’r ystafell dosbarth.

Trip i Langrannog gyda Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd!

Mae strwythur y cwrs TAR wedi’i threfnu mewn ffordd sydd yn rhoi cymorth cyson i ni. Wrth fod ar leoliad Ddydd Llun hyd at Ddydd Iau ac wedyn yn y brifysgol ar Ddydd Gwener, roedd cyfle cyson i adnewyddu. Cefais i ddau brofiad ymarfer dysgu anhygoel. Roedd cymorth o’r mentor, uwch fentor, mentor ysgol a fy nghyd fyfyrwyr yn arbennig. Trwy gydweithio a’r bobl hyn parheais i gael fy ysbrydoli a fy atgoffa pam fy mod yn angerddol am addysgu.

Yn anffodus, torrwyd fy mlwyddyn TAR yn fyr gan y feirws COVID-19. Wrth i fy ail leoliad dysgu dorri’n fyr ar ol 5 wythnos, dwi dal i barhau i weithio tuag at y dyfodol. Dwi’n cymryd rhan mewn sesiynau brifysgol ar-lein sydd yn rhoi cyfle i ddatblygu fy sgiliau. Mae’r brifysgol wedi bod mewn cyswllt cyson yn rhoi cyfleoedd i ymarfer a gwella sgiliau digidol, rhifedd, llythrennedd a’r Gymraeg.

Rwy’n hynod angerddol am addysgu a’r effaith y gall addysgu da ei chael ar unigolyn. Rwy’n edrych yn ôl ar fy amser yn yr ysgol, yn brwydro a phryder a diffyg hunangred, roeddwn i’n ddigon ffodus i gael fy amgylchynu gan athrawon a gefnogodd fi. Fe wnaethant wahaniaeth i’m bywyd ac rwy’n anelu at wneud gwahaniaeth hwnnw trwy gydol fy ngyrfa.

Mae fy mlwyddyn TAR wedi bod yn anhygoel. Dwi wedi bod yn ffodus i gwrdd â phobl a fydd yn ffrindiau am oes. Rwy’n ffodus iawn fy mod ar fin dechrau fy ngyrfa ochr yn ochr ag un neu ddau ar y cwrs hefyd. Dwi’n edrych ymlaen at ymuno ag Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern fel Athrawes Saesneg ac yn edrych ymlaen at y dyfodol a’r heriau sydd o’m mlaen!