Tegan

Pan yn y chweched dosbarth, ni wyddwn wir yr hyn yr oeddwn am ei wneud gyda’m dyfodol, felly ar ôl asesu fy opsiynau, penderfynais ar yr opsiwn o fynd i’r brifysgol i astudio Archwilio Fforensig ym Mhrifysgol De Cymru, ar ôl llawer o ymchwil i wahanol Brifysgolion ledled Lloegr a Chymru. Ar y pryd roeddwn i’n meddwl mai hwn oedd y cam priodol i gymryd yn fy siwrnai addysgol.
 
Daeth y diwrnod canlyniadau ac roeddwn i’n falch o ddarganfod fy mod wedi cyflawni’r graddau i barhau ar y cwrs. Fodd bynnag, roeddwn i’n edrych o gwmpas ar fy nghyd-gyfoedion yn crio â hapusrwydd ac wrth gwrs roeddwn i’n falch, ond nid oedd yn golygu cymaint i mi ar y pryd fel y gwnaeth i bawb o’m cwmpas. Yn y pen draw, penderfynais gymryd blwyddyn i ffwrdd i ennill arian, mynd ar wyliau a chymryd egwyl o addysg i gael fy nghymhelliant yn ôl, gan nad oedd fy mryd ar y syniad o brifysgol.
 
Y flwyddyn ganlynol pan ddaeth mis Awst, sylweddolais nad y cwrs Archwilio Fforensig oedd yr un i mi ac yn realistig, nid yr hyn yr oeddwn ei eisiau fel gyrfa, ac o’r herwydd y farn hon tybiais wedyn nad oeddwn yn bendant yn mynd i’r brifysgol y flwyddyn honno. Dechreuais swydd newydd mewn manwerthu ac ar ôl siarad â’m rhieni, soniais, pe bawn i’n mwynhau’r swydd, y gallwn fynd i’r brifysgol ac astudio rhywbeth o fewn ffasiwn y flwyddyn ganlynol. Mae ffasiwn wastad wedi bod yn rhywbeth yr oedd gen i ddiddordeb ynddo ers fy mod i’n ifanc ond nid oeddwn yn ymwybodol o ble y gallwn ddatblygu o fewn y maes a gwahanol lwybrau gyrfa. Ar y pwynt hwn roeddwn yn barod i ddychwelyd i addysg i ddysgu pynciau newydd a datblygu fy sgiliau ond tybiais na fyddwn yn mynd tan y flwyddyn ganlynol.
 

Tegan in the studio

Ar ôl gweithio mewn manwerthu, fe ddechreuodd y syniad o yrfa mewn marchnata ffasiwn apelio ataf.


 
Dechreuais i sôn am hyn i un o’m ffrindiau sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a chrybwyllodd fod cwrs newydd yn cychwyn y flwyddyn honno o’r enw Rheolaeth Marchnata Ffasiwn a dylwn wneud cais trwy Clirio. Nid oeddwn yn ymwybodol bod Clirio hyd yn oed yn opsiwn mor hwyr yn y flwyddyn ac yn sicr, doeddwn i ddim yn gwybod unrhyw beth amdano.
 
Ar ôl ymchwilio i’r cwrs a’r brifysgol, cysylltais â’r tîm Clirio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, a’m cefnogodd a’m harwain trwy bob cam. Roedd y broses yr oeddwn i’n ei feddwl yn gymhleth mor hawdd ac yn gyflym. Hwn oedd un o’r penderfyniadau gorau a wnes i. Rwy’n mwynhau fy nghwrs yn fawr, rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac rwyf nawr yn sicr am fy opsiynau gyrfa sydd o’m mlaen.
 
Peidiwch â bod ofn peidio â gwybod beth rydych chi am ei wneud â’ch dyfodol gan fod cymaint mwy o opsiynau ar gael na dim ond yr hyn sy’n cael ei ystyried yn draddodiadol. Nid yw gwneud cais i brifysgol trwy Clirio i bobl nad ydynt wedi cyflawni’r graddau yr oeddent yn eu disgwyl yn unig, ond mae yna fel opsiwn i unrhyw un sydd yn ansicr ynghylch eu dyfodol neu benderfyniad munud olaf i newid opsiwn yr oeddech chi’n meddwl na allech chi ei newid.
 
Tegan smiling

Ni allwn fod yn hapusach gyda’m cwrs.


 
Roedd arnaf angen yr amser i benderfynu beth oeddwn i eisiau ei wneud, roedd yr opsiwn o Clirio yn caniatáu imi wneud hynny, ac roedd popeth wedi ffitio i’w le, ni allwn fod yn hapusach ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.
 
Darllenwch ragor o straeon gan fyfyrwyr Met Caerdydd a ymunodd â ni trwy Clirio