Dionne Bees

Helo fy enw i yw Dionne, astudiais i Podiatreg ym Met Caerdydd a dwi newydd raddio o’r cwrs!  Dyma fy nghyfrif cryno o fy mhrofiad o astudio Podiatreg ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Mae gymaint gen i ddweud am fy amser yn y brifysgol ond byddai’n son am fy uchafbwyntiau yn y brifysgol mor belled!

Felly pam nes i ddewis astudio Podiatreg?

Trwy ysgol uwchradd doedd gen i ddim syniad beth i astudio yn y brifysgol. Roedd gen i ddiddordeb naill ai i fod yn filfeddyg, deintydd neu athrawes. Yn y diwedd, dewisais i astudio Podiatreg. Pan ddaeth hi’n amser i benderfynnu i ba brifysgol roeddwn i eisiau mynychu edrychais ar nifer o brifysgolion o gwmpas Prydain. Pan es i Brifysgol Metropolitan Caerdydd am y diwrnod agored cwympais mewn cariad gyda’r lle. Roedd yn agos i gatref ond yn ddigon pell i gael y profiad o fyw yn annibynnol yn y brifysgol.

Roeddwn i ychydig yn nerfus ar fy niwrnod cyntaf ond pryd cerddais mewn i fy narlith gyntaf cwrddais i fy ffrind cyntaf.  Erbyn diwedd y dydd roedd gen i grŵp o ffrindiau newydd ac erbyn fy tair mlynedd yn prifysgol rydym ni dal i fod yn ffrindiau da.

Un peth sy’n grêt yw gan fod y clinig ar y campws, rydyn ni’n trin cleifion o’r flwyddyn gyntaf ac mae’n helpu i fagu hyder cyn mynd allan ar leoliadau. Gan fod clinigau’r GIG yn y brifysgol, rydyn ni’n dod i gysylltiad â’r math o gleifion y byddwn yn eu gweld ar leoliadau allanol yn gynnar iawn yn y cwrs.

Yn ystod y sesiynau yn y clinig mae cleifion yn cael ei thrin am amrywiaeth o broblemau sy’n ymwneud ag afiechyd difrifol. Yn ogystal â hyn yn rhedeg wrth ochr y clinig mae sesiynau sgiliau lab, dyma ein cyfle i ddatblygu sgiliau am adnabod anatomeg a ffisioleg. Mae gan y staff goruchwylio clinigol gymaint o wybodaeth ac maen nhw’n wir yn eich helpu a’ch cefnogi i roi theori ar waith.

Mae’r amserlen yn edrych yn llawn ar y diwrnod cyntaf, ond mae’r darlithwyr yn lleihau’r oriau cymaint â gallant, felly mae mwy o amser i fwynhau profiad prifysgol!

Profiad Gwaith

Yn ystod fy amser ar y cwrs roedd  profiadau gwaith yn orfodol i gasglu 1000 o oriau. Peidiwch â dychrynu! Mae’n hawdd gwneud  hyn trwy’r cwrs a dydych chi ddim yn sylwi bod yr oriau’n cynyddu.

Mae’r profiadau gwaith yn arbenning ac yn rhoi chi y cyfle i deithio dros Gymru. Yn ystod y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn yn eich astudiaethau mae’r darlithwyr yn dewis ble i fynd ar gyfer eich lleoliad. Teithiais fyny i Betsi Cadwaladr ac nôl adref i Gwm Taf. Gan deithio ar draws Cymru roeddwn yn gallu gweld ble byddwn yn hoffi gweithio.   Mae hyn yn rhoi mantais pryd mae’n rhaid dewis rhywle i fynd am eich profiad gwaith dewisol. Mae’r opsiynau ar gael i deithio i Singapore, Amsterdam, Seland Newydd i enwi rhai.

Mae hefyd gennych chi’r opsiwn i ddewis i fynd i’r  bwrdd iechyd lle rydych chi’n debygol o eisiau gweithio pryd chi’n gorffen. Dewisais i deithio nôl i Fwrdd Iechyd Addysg Powys. Trwy ddewis Powys gwnes i gysylltiadau am swydd ac ym mis Medi bydd i’n ddechrau gyda’r bwrdd iechyd fel eu paediatregydd newydd.

Yn graddio 2019 gyda’r criw Podiatreg!

Ar ôl fy astudiaethau llwyddais gyda gradd gyntaf. Ond yn fwy pwysig yw’r profiad. Gwnes i ffrindiau am byth gyda llawer o atgofion. Llwyddais i orffen gyda swydd a chysylltiadau arbennig gyda’r brifysgol. Fy nghyngor i yw manteisio ar bob cyfle mae’r cwrs a phrifysgol yn cynnig i chi. Byddwch chi ddim yn ei difaru!