Amber presents at the Senedd

Fy enw i yw Amber ac dwi newydd gwblhau fy 3 blynedd fel myfyriwr Dylunio Cynnyrch israddedig ym Met Caerdydd.

Pan geisiais wneud rhestr o fy mhrofiadau gorau neu bethau dwi wedi’u gymryd o fy nghyfnod yn yr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD), mi wnes i wirioneddol ymdrechu i’w gulhau. Mor ystrydebol ag y mae’n swnio, rydw i wir yn teimlo fy mod i wedi ennill cymaint yn ystod fy nghyfnod yn y brifysgol, o hyder a chyfeillgarwch i brofiadau a gwybodaeth.

Dyma ychydig o bethau sy’n sefyll allan:

1. Y Gymuned

Amber's coursemates on a night out
Noson allan gyda’r criw Dylunio Cynnyrch!

Noson allan gyda’r criw Dylunio Cynnyrch! Mae’r ymdeimlad o gymuned yn CSAD bob amser wedi bod yn rhywbeth cysur sydd wedi’i wneud ar gyfer profiad mor bleserus o fewn a thu allan i ofod y stiwdio.

Trwy amrywiol brosiectau, nid yn unig rydw i wedi dod i adnabod a gweithio gydag eraill o bob grŵp blwyddyn yn yr adran Dylunio Cynnyrch, ond hefyd o bractisau eraill hefyd.

Mae darlithwyr a thechnegwyr bob amser wedi ein trin ar lefel bersonol, bob amser yn barod i helpu a gwthio i gyflawni eich gorau er eich budd gorau yn y bôn, waeth faint sydd ganddyn nhw ar eu hagenda. Bu sawl gwaith dros y blynyddoedd lle rwyf wedi bod dan straen ac angen rhywfaint o help neu gyngor ychwanegol gyda fy ngwaith ac mae aelodau amrywiol o staff wedi eistedd gyda mi i helpu ymhell heibio 5pm yn hapus!

Er mai’r lleoedd stiwdio yw’r man lle mae’r ymdeimlad hwn o gymuned yn cael ei adeiladu ac yn ffynnu, mae hyn yn ehangu y tu hwnt i leoliad y brifysgol lle rydym wedi trefnu digwyddiadau cymdeithasol a digwyddiadau i’r cwrs ddod at ei gilydd a chymdeithasu y tu allan i’r gweithle.

Mae wedi bod yn wych mynd â hynny yn ôl i’r stiwdio, ac mae wedi helpu i greu amgylchedd agored a chroesawgar iawn. Mae pawb yn teimlo’n gartrefol iawn ac yn gyffyrddus yn mynd at fyfyrwyr o grwpiau blwyddyn eraill i gael help a chyngor.

2. Y Prosiectau Byw

Screenshots of Amber's DS Smith project
Rhywfaint o waith prosiect byw wnes i gyda chwmni ailgylchu o’r enw DS Smith

Rhywfaint o waith prosiect byw wnes i gyda chwmni ailgylchu o’r enw DS Smith. Dros fy amser yn CSAD, rwyf wedi cymryd rhan mewn cyfleoedd prosiect byw dirifedi gydag amrywiaeth eang o gwmnïau a chleientiaid yn y byd go iawn. Mae’r prosiectau hyn wedi amrywio o 24 awr i 8 wythnos o hyd o’r briffio cychwynnol i gyflwyno datrysiad dylunio wedi’i ddatrys yn ôl i’r cleient.

Mae prosiectau byw yn gyfle rhagorol i weithio gyda diwydiant a dysgu’n uniongyrchol ohono. Y peth hyfryd hefyd yw nad oes rhaid i’r prosiectau a’r perthnasoedd hyn ddod i ben ar ôl y cyflwyniad terfynol hwnnw – yn aml gallant barhau, gan arwain o bosibl at ymweliadau ffatri, prosiectau gweithio parhaus a hyd yn oed interniaethau.

Mwy am y prosiect gyda DS Smith

3. Y Profiadau

Rwyf wedi cael rhai profiadau anhygoel yn ystod fy nghyfnod yn CSAD. Un o’r uchafbwyntiau yn sicr oedd taith i Affrica yr haf diwethaf lle teithiodd grŵp o fyfyrwyr a darlithwyr o’r cwrs Dylunio Cynnyrch i Namibia, Affrica am bythefnos i weithio fel rhan o raglen Namibia IMAGINE.

Canolbwyntiodd y prosiect ar addysgu ac annog sgiliau entrepreneuriaeth, creadigrwydd, arloesi a meddwl dylunio i blant a chymunedau ledled y wlad. Teithiom o brifddinas Windhoek i ardaloedd gwledig Rundu, ac roeddem yn ffodus i weithio gyda chymaint o blant anhygoel rhwng 6 a 13 oed a dysgu oddi wrthynt.

Roedd yn gyfle anhygoel i ni ddysgu cymaint ohono. Wrth gwrs, byddai wedi bod yn anghwrtais peidio â gwneud rhywfaint o archwilio tra roeddem yno – cychwynnodd a gorffen yr ysgol yn gynharach nag yn y DU, gan roi’r cyfle perffaith inni ddefnyddio’r prynhawniau i wneud y gorau o’r holl bethau rhyfeddol yr oedd yn rhaid i’r wlad eu cynnig!

Fe ymwelon ni â rhai o’r marchnadoedd trawiadol, mwynhau’r haul a’r amgylchedd hyfryd, cymryd mordaith afon, cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau diwylliannol ac wrth gwrs, mynd ar saffari (neu dri).

Amber with schoolchildren in Namibia
Rhai atgofion o fy nhaith i Namibia
Rhai o uchafbwyntiau taith Dylunio Cynnyrch Namibia

4. Y Cyfleoedd

A mockup of Amber's app
Amber with MSs Kirsty Williams
Peth o’r gwaith rydw i wedi’i wneud o amgylch fy mhrofiadau iechyd a phersonol fy hun, gan gynnwys digwyddiad yn Y Senedd lle siaradais am fy mhrofiad fy hun o salwch cronig

Rwyf bob amser wedi gwerthfawrogi bod anogaeth y staff i ymwneud â chymaint o gyfleoedd â phosibl i gael profiad ychwanegol y tu allan i leoliad y Brifysgol.

Mae hyn wedi cynnwys popeth o waith elusennol a chymryd rhan mewn ymchwil i leoliadau gwaith – unrhyw beth a allai ddarparu profiad defnyddiol a gwella ein setiau sgiliau. Fe wnaeth y dull hwn fy annog i ddweud ie i ymwneud â chymaint o brofiadau a chyfleoedd na fyddwn erioed wedi bod â’r hyder i gymryd rhan ynddynt o’r blaen.

Ni allaf ddiolch digon i’r staff Dylunio Cynnyrch am eu cefnogaeth a’u hanogaeth gyda hyn. Mae wedi fy ngalluogi i sianelu a chyfuno fy sgiliau dylunio â fy mhrofiadau iechyd a phersonol, ac agorodd gyfleoedd i ganolbwyntio fy ngwaith mewn maes rwy’n angerddol am greu newid pwrpasol ynddo.

Mae fy amser ym Met Caerdydd wedi fy helpu i wella fy sgiliau personol, proffesiynol a bywyd – rwy’n bendant yn mynd i’w fethu (hynny os na fyddaf yn penderfynu aros am feistr!) Ac rwy’n annog pawb i wneud y gorau ohono a mwynhau’r cyfleoedd y mae’n eu cyflwyno.